OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Klima og miljø

Utslipp av klimagasser

Nordlands samlede klimagassutslipp er omtrent uendret de siste årene. De største utslippene av klimagasser i Nordland kommer fra industrien, inklusive olje- og gassproduksjon (55 %) og transportsektoren (29 %). Klimagassutslipp fra de to største utslippskildene har økt med henholdsvis 20 % (sjøfart) og 15 % (industri, olje og gass). Den siste tiårsperioden har det vært en nedgang i utslipp av metan og lystgass, mens utslipp av karbondioksin har økt. 

Når man ser på utslipp og opptak fra skog og arealbruk i Nordland så har fylket en netto opptak av klimagasser. Det er i hovedsak skog som bidrar til opptak av klimagasser.

Kraftproduksjon og -forbruk

Nordland er det fylket som produserer nest mest kraft i Norge, og kraftproduksjonen øker, både fra vann- og vindkraft. 

Nordland er også det fylket som forbruker nest mest kraft i husholdninger per innbygger. Nettoforbruket av elektrisk kraft i husholdningene har økt de siste 15 årene. 

   

Avfall og gjenvinning

Omtrent halvparten av husholdningsavfallet i Nordland leveres til forbrenning, mens rundt 40 prosent leveres til materialgjenvinning, inkludert biologisk behandling.

Vann og avløp 

De fleste innbyggerne i Nordland har rent og trygt drikkevann. Andelen som er tilknyttet kommunal vannforsyning er økende. Omtrent en tredjedel av kommunenes vannleveranse går til lekkasje.  Nærmere 25 % av det kommunale ledningsnettet er fra før 1970. 

Omtrent 1 av 4 innbyggere i Nordland er tilknyttet avløpsanlegg som ikke oppfyller rensekrav. Over halvparten av det kommunale spillvannsnettet er fra før 1980. 

Artikkelliste