OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Opplæring

Elever i videregående skoler

Elevtallsutviklingen i videregående skoler i Nordland har vært negativ helt siden 2012. Trenden vil fortsette fremover. 

Utdanningsprogrammet som har hatt størst positiv endring de siste fem årene i Nordland er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet, naturbruk. Studiespesialisering er utdanningsprogrammet som har størst negativ endring.

I Nordland er fordelingen mellom studieforberedende og yrkesforberedende utdanningstilbud på videregående trinn 1 omtrent 40/60 %. Denne fordelingen har vært stabil over mange år.

Fagopplæring

Antall lærlinger var på topp i 2019, men har hatt en negativ utviklingstrend siden da.  I Nordland er det flest læreplasskontrakter innenfor utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag, mens de som har færrest er innenfor service og samferdsel og frisør.

Gjennomføring i videregående opplæring

Andelen som fullfører videregående opplæring i løpet av 5 år har økt de siste årene, og andelen som slutter underveis har gått ned. Likevel er antallet på de som faller fra videregående opplæring høyere i Nordland enn ellers i landet. 

Antallet som faller fra yrkesfaglige utdanningsløp, er langt høyere enn på for de som tar studieforberedende utdanning. Det er flere gutter enn jenter som slutter underveis. 

Fullføring i videregående opplæring henger nøye sammen med foreldrenes utdanningsnivå. Jo høyere utdanningsnivå foreldrene har, jo lavere er antallet som slutter. 

  

Voksenopplæring

Antall ansatte i voksenopplæringsinstitusjoner har gått betydelig ned de siste årene.  Med bakgrunn i at kommunene de siste årene har tatt i mot mange ukrainere de siste årene, har det vært et økende behov for introduksjonsprogram med undervisning i norsk og samfunnskunnskap for denne gruppen.

Utdanningsnivå

Nordland har lavere utdanningsnivå i befolkningen enn landet for øvrig. Samtidig er det stadig flere som tar utdanning på universitets- og høgskolenivå. Andelen med grunnskole som høyeste utdanning synker, mens andelen med videregående skole og fagskole ligger stabilt. 

Andelen med høyere utdanning øker i alle aldersgrupper. Langt flere kvinner enn menn tar høyere utdanning. Kjønnsforskjellen i utdanningsnivå øker. 

Studenter

Antall studenter ved Nord Universitet har økt de siste par årene, etter en periode med nedgang. Andelen studenter som tar utdanning på høyere nivå (mastergrad) øker. Omtrent 1 av 3 studenter ved Nord Universitet tar utdanning på høyere nivå. 

Grunnskole og barnehager

Rapportene for grunnskole og barnehager er på kommunenivå og statistikkene viser ulike tall ut fra hvilken kommune det er snakk om.

Elevundersøkelsen

Resultater fra den årlige elevundersøkelsen viser at andelen som blir mobbet på skolen har økt de siste årene, med en spesielt stor økning fra forrige år. Denne trenden finner man både i grunnskolen og videregående. Andelen som blir mobbet er høyest i de laveste klassetrinnene.

Artikkelliste